Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Judith Manshanden – hier verder aangeduid als de Spreker - voor het inhuren van één of meerdere lezingen.

1. Prijzen en betaling

1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders is vermeld.
1.2 De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen. Betaling dient uitsluitend naar de Spreker te gaan.
1.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Spreker bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de Spreker tot vergoeding van de schade.

2. Verhindering van de Spreker:

2.1 Indien de Spreker is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal de Spreker:– in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;– indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever wordt voor een vervangende lezing gezorgd, waarbij vooraf een eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever wordt besproken;– indien de Spreker en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal de overeenkomst worden beëindigd onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.
2.2 Als de Spreker te laat op het evenement arriveert en alsnog spreekt, is de volledige betaling van het tarief van kracht.
2.3 De Spreker is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mogelijk ondervindt als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Spreker.8. De Spreker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:– tekortschiet in zijn verplichtingen.– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard

3. Overige bepalingen

3.1 De Spreker kan alle opdrachten met de naam van de Opdrachtgever vermelden op de eigen website en haar social media kanalen, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.10. Opnames (geluid en/of film) van de Spreker mogen alleen worden gemaakt in overleg met De Spreker.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Spreker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van de Spreker. De Opdrachtgever vrijwaart de Spreker tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
4.2 Iedere aansprakelijkheid van de Spreker is beperkt tot het overeengekomen bedrag.
4.3 Bij gegronde ontevredenheid van de Opdrachtgever zal de Spreker het overeengekomen bedrag niet factureren. Ontevredenheid is gegrond als: 1) de inhoud van de lezing niet overeenkomt met de vooraf afgesproken randvoorwaarden 2)de duur van de lezing niet overeenkomt met de vooraf afgesproken randvoorwaarden